หัวหอม

พึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบไปเมื่อเช้านี้

แล้วก็พลันคิดว่า…

บางที ชีวิต
ก็เหมือนหัวหอมลูกหนึ่ง…

ดูซับซ้อน มีหลายชั้น

แต่เมื่อเราค่อยๆ ลอกมันออก
ทีละแผ่น ทีละแผ่น
ทีละแผ่น
ทีละแผ่น
ที ล ะ แ ผ่ น

สุดท้ายที่เหลืออยู่คือ…

ว่ า ง เ ป ล่ า

Advertisements