หัวหอม

พึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบไปเมื่อเช้านี้

แล้วก็พลันคิดว่า…

บางที ชีวิต
ก็เหมือนหัวหอมลูกหนึ่ง…

ดูซับซ้อน มีหลายชั้น

แต่เมื่อเราค่อยๆ ลอกมันออก
ทีละแผ่น ทีละแผ่น
ทีละแผ่น
ทีละแผ่น
ที ล ะ แ ผ่ น

สุดท้ายที่เหลืออยู่คือ…

ว่ า ง เ ป ล่ า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s