EOY2016 Trip – เวียงจันทน์ (Vientiane) 

#เวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรราว 8แสนคน 

หลังจากพระเจ้าฟ้างุ้ม ตั้งอาณาจักรล้านช้าง อีกประมาณ 200ปีถัดมา พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงย้ายราชธานี จากหลวงพระบางมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์นี้ เพื่อเลี่ยงจากการถูกโจมตีโดยทัพพม่าของพระเจ้าบุเรงนอง โดยราชธานีใหม่นี้ตั้งชื่อว่า “กรุงศรีสัตนาคะนะหุตล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์” 

โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยังได้ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือกหรือพระเฑียรราชา พระอัยกาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) แห่งกรุงศรีอยุธยาและได้มีการก่อสร้างพระธาตุศรีสองรักไว้เป็นสักขีพยานเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร (ปัจจุบันคือ อ.ด่านซ้าย จ.เลย)

ล้านช้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเป็นอันมาก พระองค์ยังได้ทรงสร้าง #วัดพระธาตุหลวง และ #วัดหอแก้ว เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต ในเมืองเวียงจันทน์นี้ 

ปัจจุบันได้มีการสร้างพระบรมรูปของพระองค์ท่านไว้ที่วัดพระธาตุหลวง (Pha That Luang) ในเวียงจันทน์ แห่งนี้ 

และวัดหอแก้ว ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิทธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Keo) 

ส่วนองค์พระแก้วมรกตนั้น ปัจจุบันได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ แล้ว 

หลังจากนั้น ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ล้านช้างได้เข้ามารุกรานอาณาเขตอาณาจักรของกรุงธนบุรีบ่อยครั้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ให้พระยามหากษัตริย์ศึก (ร.1) และพระยาสุรสีห์ยกทัพขึ้นไปตีกรุงเวียงจันทน์ และตีได้สำเร็จ ล้านช้างจึงกลายเป็นอาณาจักรในปกครองของสยามนับแต่นั้น 

เมื่อล่วงมาจนถึงในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3 กรุงรัตนโกสินทร์) #เจ้าอนุวงศ์ แห่งล้านช้างเวียงจันทน์ทรงเห็นว่า มีข่าวว่าอังกฤษจะยกกองทัพเรือมายึดกรุงเทพฯ และหากเวียงจันทน์จับมือเข้าร่วมกับญวณฝ่ายไทยจะเกรงใจเพราะกลัวศึกหลายด้าน ทั้งอังกฤษ พม่า และเวียงจันทน์ จึงได้ทรงรวบรวมกำลังกองทัพเข้าตีสยามเพื่อกู้อิสรภาพให้กับล้านช้าง 

กองทัพแรกของล้านช้างโดยทัพเจ้าเมืองจำปาสักเข้าตีเมืองอุบลฯ กองที่สองพระอุปราชเข้าตีเมืองร้อยเอ็ด และกองที่สามเจ้าอนุวงศ์เองเข้าตีเมืองนครราชสีมา 

เจ้าอนุวงศ์จึงได้รับการยกย่องเป็นวีรกษัตริย์ของเวียงจันทน์ในความพยายามกอบกู้เอกราช โดยปัจจุบันได้มีอนุเสาวรีย์ของพระองค์ตั้งอยู่ในสวนอนุวงศ์ ริมแม่น้ำโขงในเมืองเวียงจันทน์ 

เจ้าอนุวงศ์ทรงยกทัพเข้ามาตีสยาม โดยใช้อุบายการให้ข่าวว่า สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ทางเวียงจันทน์ยกกองทัพเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อช่วยรบกับอังกฤษที่จะส่งกองทัพเรือเข้ามา จึงสามารถยกกองทัพเวียงจันทน์ล่วงเข้ามาได้จนถึงเมืองนครราชสีมา และด้วยเหตุที่พระยาปลัดเจ้าเมืองไม่อยู่ว่าราชการ ทัพของเจ้าอนุวงศ์จึงเข้ายึดเมือง ซึ่งในครั้งนี้ คุณหญิงโม ภรรยาของพระยาปลัดก็ได้ถูกคุมตัวด้วย 

คุณหญิงโมได้ออกอุบายมอมเหล้าทหารเวียงจันทน์ และรวบรวมกำลังชาวเมืองนครราชสีมาเข้ารบจนกองทัพเวียงจันทน์แตก และกองทัพสยามได้ตามไล่ตีต่อจนกระทั่งสามารถเข้าตีได้เมืองเวียงจันทน์ ผลจากเหตุการณ์นี้ คุณหญิงโมได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรนารี (ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ย่าโมอยู่ที่เมืองนครราชสีมา) 

ล้านช้างจึงยังคงอยู่ในการปกครองของสยาม 

ส่วนเมืองเวียงจันทน์นั้น ก็ถูกกองทัพจากสยามเข้าทำลายเมือง จนเกือบจะเป็นเมืองร้าง (บางตำราว่าคล้ายกับตอนที่พม่ามาเผาทำลายกรุงศรีอยุธยา) 

มีวัดของของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์เพียงวัดเดียวที่หลงเหลือจากการทำลายของสยามคือวัดศรีษะเกษ ในเวียงจันทร์นี้เอง 

จนในที่สุด สยามได้เสียดินแดนเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และจำปาสัก ให้กับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสจึงได้ฟื้นฟูเมืองเวียงจันทน์กลับขึ้นมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง จนกระทั่งลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส และมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น สปป.ลาว เช่นในปัจจุบัน 

ดังนั้นสภาพของพระธาตุหลวง และหอพระแก้ว ในปัจจุบัน เกิดจากการบูรณะในภายหลัง จากที่สภาพเดิมที่ถูกทำลายไปในสมัยที่กองทัพจากกรุงรัตนโกสินทร์ นั่นเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s