9สาวเดินทาง

​อ่านบันทึกการเดินทาง อ่านแล้วอยากออกเดินทาง มากกว่าอ่านหนังสือพาเที่ยว  บันทึกการเดินทางแบบไทยๆ ก็ขอเหมาเอาซึ่งหน้าว่า บันทึกการเดินทางที่มีให้เลือกหามาอ่านมากมายทุกวันนี้ ก็คือนิราศที่ Transform มาอยู่ในรูปร้อยแก้ว    ผู้เขียนเล่าเรื่องการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ในมุมมองของตัวเอง ในความรู้สึกของตัวเอง ในความทางจำของตัวเอง และในภาษาของตัวเอง  การเขียนบันทึกการเดินทางนี้ จึงสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้เขียนอย่างมาก  นักเขียนสาว 9 นาง  … More