EOY2016 Trip – เวียงจันทน์ (Vientiane) 

#เวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรราว 8แสนคน  หลังจากพระเจ้าฟ้างุ้ม ตั้งอาณาจักรล้านช้าง อีกประมาณ 200ปีถัดมา พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงย้ายราชธานี จากหลวงพระบางมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์นี้ เพื่อเลี่ยงจากการถูกโจมตีโดยทัพพม่าของพระเจ้าบุเรงนอง โดยราชธานีใหม่นี้ตั้งชื่อว่า “กรุงศรีสัตนาคะนะหุตล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์”  โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยังได้ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือกหรือพระเฑียรราชา พระอัยกาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) แห่งกรุงศรีอยุธยาและได้มีการก่อสร้างพระธาตุศรีสองรักไว้เป็นสักขีพยานเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน … More